Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie , z siedzibą przy ul.Opolskiej 39C , 46-045 Turawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

  1. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. turawa.naszops.pl oraz do strony BIP www.turawa.naszops.pl/bip/
  2. Status pod względem zgodności: wyżej wymienione strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności i wyłączenia: opublikowany film nie posiada napisów dla osób niesłyszących, opublikowany został przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. Data publikacji stron internetowych: 10.01.2017 r.
  4. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.09.2020 r.
  5. Treść zawarta w oświadczeniu opiera się na rzeczywistej samoocenie zgodności stron internetowych z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
  6. W przypadku problemów z dostępnością stron prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 286 65 44 lub adresem e-mail: gops@turawa.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
  7. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

  1. Komórki organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Turawie  mieszczą się w budynku przy ul. Opolskiej 39 C  w Turawie ( budynek Urzędu Gminy Tirawa ) . Wymieniony budynek posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Poniżej przedstawiamy rozmieszczenie Sekcji  i pomieszczeń  Ośrodka:

PARTER 

PUNKT OBSŁUGI ORAZ PRZYJĘĆ    I REJESTRACJI  WNIOSKÓW : pok 14

SEKCJA PRACY SOCJALNEJ , WSPARCIA RODZINY ,SENIORA I PROGRAMÓW CELOWYCH    : pok. 13

SEKCJA ANALIZ , REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI  : pok 14

SEKCJA FINANSOWO - KADROWA  pok. 14

KIEROWNIK OŚRODKA  pok 12

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  pok. 13

9. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie , który będzie asystował osobie niepełnosprawnej w załatwieniu sprawy urzędowej lub taką potrzebę można złosić w punkcie przyjęć interesantów znajdującym się obowk wejścia na parterze budynku .

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny