Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Drogę wyznacza nam wspólna wizja i misja oraz człowiek potrzebujący wsparcia i pomocy , któremu pragniemy towarzyszyć w jego drodze zmiany i rozwoju.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie  jest jednostką organizacyjną gminy powstałą, aby realizować zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Działalność GOPS-u możemy podzielić na trzy najważniejsze Sekcje:

SEKCJA USŁUG , PRACY SOCJALNEJ I SPARWOZDAWCZOŚCI

SEKCJA ANALIZ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ  WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH

SEKCJA WSPARCIA RODZINY , SENIORA I PROGRAMÓW CELOWYCH

Pomoc społeczna i usługi opiekuńcze, usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością :

Pracownicy Ośrodka udzielają  pomocy i wsparcia  w sytuacjach takich jak: choroba, samotność, utrata pracy, bezdomność, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, wyciągając „pomocną dłoń”, gdy zawiodą  możliwości wsparcia  ze strony rodziny czy środowiska.

Pomoc społeczna to:

praca socjalna czyli działanie pracownika socjalnego wspólnie z klientem mające na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej i odzyskanie samodzielności (m.in. pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, służenie radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności i problemów dnia codziennego, przeciwdziałanie  patologiom społecznym i przemocy w rodzinie – prowadzenie procedury Niebieskiej Karty).

wsparcie finansowe czyli m.in.: zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, specjalny zasiłek celowy, sprawienie pogrzebu

pomoc rzeczowa – schronienie, ubranie, posiłek,

pomoc usługowa – usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunów zatrudnionych w naszym Ośrodku czyli m.in.:  pomoc osobom samotnym, chorym niepełnosprawnym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie tym osobom kontaktu z otoczeniem.

Plany na przyszłość :

Myśląc o najstarszych mieszkańcach naszej gminy planujemy utworzenie miejsca dziennego wsparcia,  w którym będą się  spotykać  najstarsi mieszkańcy naszej gminy  gdzie będą otrzymywać kompleksową pomoc.  Czekamy do maja 2020 na wyniki złożonego projektu  na podjęcie tej bardzo wartościowej inicjatywy w której pomoc otrzyma cała rodzina która zamieszkuje z seniorem lub osobom niepełnosprawną.

 Zachęcamy do reagowania, gdy widzimy w naszym bliskim otoczeniu osoby, którym moglibyśmy pomóc, a które z różnych względów nie zawsze maja możliwość do nas dotrzeć.

 

SEKCJA REALIZACJI ANALIZ ŚWIADCZEŃ  WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH

W tej Sekcji  można ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe świadczenia tj. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe świadczenie ”Za życiem”, świadczenie rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny a także „Dobry  start” nie są uzależnione od osiąganych dochodów przez rodzinę.

Świadczenia na dzieci przyznawane są w celu pokrycia części wydatków na ich utrzymanie, wychowanie, w tym opiekę nad nimi.

Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych tj:

-    zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

-    świadczeń opiekuńczych  tj. zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,

-    jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,

-    ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

Wydawanie decyzji administracyjnych,  w ramach udzielonego przez Wójta Gminy Turawa / Kierownika Ośrodka upoważnienia w sprawie:

-    zasiłku rodzinny wraz z dodatkami,

-    świadczeń opiekuńczych,

-    jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka.

     Ustalanie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz  zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwalifikujących się do tego typu świadczenia,

Przyjmowanie dokumentacji i ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w ramach udzielonego przez Wójta Gminy Turawa  upoważnienia,

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych obejmującego:

-    przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi,

-    odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

-    współpraca z komornikami sądowymi, z prokuraturą, sądami , policją,

-    współpraca ze starostą oraz  z innymi organami właściwymi w ramach prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

-    udział w postępowaniach toczonych przed organami ścigania i sądami w związku ze składanymi wnioskami o ściganie o przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy

    z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks  karny).

-    udzielanie informacji stronom w sprawie świadczeń rodzinnych,  opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii  Europejskiej  oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

-    współpraca z  Urzędem  Wojewódzkim w Opolu  w celu ustalania czy zachodzi element koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w stosunku do osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, opiekuńcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

-    współpraca z Biurami Informacji Gospodarczej w sprawie wykazywania dłużników alimentacyjnych posiadających zobowiązania wobec Skarbu Państwa powstałe z tytułu:                 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych,

Rozliczanie zaliczek alimentacyjnych wypłacanych osobom uprawnionym na podstawie   ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz  zaliczce alimentacyjnej

Udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Turawie w sprawie świadczeń realizowanych w Sekcji,

Wydawanie zaświadczeń osobom o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń  
 tut. Ośrodka. na podstawie ustaw z dnia:

-    28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych

-    22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz  zaliczce alimentacyjnej

-    7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

SEKCJA WSPARCIA RODZINY , SENIORA I PROGRAMÓW CELOWYCH

W tej Sekcji rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniamy wsparcie. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego; rodzin wspierających. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

6) pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie i uzależnienia od substancji psychoaktywnych

7) usługę asystenta rodziny

  8) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

  9)  Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

  Ponadto w tej sekcji może  uzyskać pomoc  osoba starsza i niepełnosprawna.

Osoby starsze są grupą, której potrzebne jest szczególne wsparcie. Pomoc  skierowane dla seniorów jest  istotnym elementem budowania kompleksowego wsparcia dla  osób starszych i niepełnosprawnych z naszej Gminy . Seniorzy, jeżeli zdrowie im na to pozwala, chcą być aktywni, także na emeryturze. W naszych działaniach przywiązujemy dużą wagę do stworzenia osobom starszym warunków do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Kluczowe jest bowiem zapobieganie wykluczeniu osób starszych.

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny