Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika

ul. Opolska 39c,

46-045 Turawa

Telefon: 77/421 22 29

e-mail kierownik.gops@turawa.pl

 

2. Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie,

Krzysztof Czapla
e-mail:
iod.gops@turawa.pl

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych.

 

6. Pouczenie:

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 

Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny