Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZEZ KOORDYNATORA GMINNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016)
informuję, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Turawa, 46-045 Turawa,
ul. Opolska 39c, NIP: 991-04-51-595, REGON: 531413320
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@turawa.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/
Pan skontaktować poprzez email: Pan Sławomir Kozieł, iod@turawa.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
informacje o niepełnosprawności) będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to
niezbędne do zorganizowania transportu do punktów szczepień przez
koordynatora gminnego, na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a dotyczący osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności).
ODBIORCY DANYCH LUB
KATEGORIE ODBIORCÓW
DANYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach
wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty
upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa m.in. Urząd Wojewódzki, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze straże pożarne, punkty szczepień oraz
na podstawie zawartych umów związanych z realizacją celów przetwarzania.
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres
niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed
jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA
DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie
skutkowało niemożnością zapewnienia transportu do punktów szczepień

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny